Tu tịnh cần biết – Phần 2 (Trích)

Tầng thứ ba:  Khi tu tịnh không được thả lỏng. Thả là mặc kệ, lỏng là buông lỏng. Đây là nói đến lúc dụng công từng bước. Khi niệm Phật đến thành thục, một câu Phật hiệu phát ra từ miệng vốn là một việc tốt. Nhưng nếu cho rằng đã đến được cảnh giới vô […]

Tu tịnh cần biết – Phần 1 (Trích)

Trong pháp môn tu tịnh, cần biết là: khi nhất tâm niệm Phật, nhanh cũng không được, chần trừ cũng không được, thả lỏng cũng không được, vui vẻ cũng không được. Bốn câu này bao gồm 8 ý nghĩa, cần phân chia thành 4 tầng, đi sâu vào từng tầng được phân tích rõ […]

Để kiếp sau tịnh độ – nên duy trì và thực hành như thế nào?

(Phật pháp) Để kiếp sau tịnh độ – Tu tập môn tịnh độ cần phải thực hành ba việc tín, nguyện, hành. Khi đã có đủ ba điều kiện, lâm chung vãng sinh thế giới cực lạc là điều không phải nghi ngờ. Trong đó “hành” là quan trọng hơn cả. Trong khi phải xử […]

Niệm Phật phải có lòng tin

1- Cần phải tin tâm, Phật và chúng sinh không có sự khác biệt. Niệm Phật phải có lòng tin Ta là Phật chưa tu thành, Di Đà là Phật đã tu thành, giác tính (tâm) không có gì khác nhau. Tuy ta hiện đang hôn mê điên đảo, nhưng giác tính không bị mất […]