Tu tịnh cần biết – Phần 2 (Trích)

Tầng thứ ba:  Khi tu tịnh không được thả lỏng. Thả là mặc kệ, lỏng là buông lỏng. Đây là nói đến lúc dụng công từng bước. Khi niệm Phật đến thành thục, một câu Phật hiệu phát ra từ miệng vốn là một việc tốt. Nhưng nếu cho rằng đã đến được cảnh giới vô […]

Tu tịnh cần biết – Phần 1 (Trích)

Trong pháp môn tu tịnh, cần biết là: khi nhất tâm niệm Phật, nhanh cũng không được, chần trừ cũng không được, thả lỏng cũng không được, vui vẻ cũng không được. Bốn câu này bao gồm 8 ý nghĩa, cần phân chia thành 4 tầng, đi sâu vào từng tầng được phân tích rõ […]