Tu tịnh cần biết – Phần 1 (Trích)

Trong pháp môn tu tịnh, cần biết là: khi nhất tâm niệm Phật, nhanh cũng không được, chần trừ cũng không được, thả lỏng cũng không được, vui vẻ cũng không được. Bốn câu này bao gồm 8 ý nghĩa, cần phân chia thành 4 tầng, đi sâu vào từng tầng được phân tích rõ […]